Raben logo
csm_ludzie_biznesu_704ffd7e4f.png your-partner-in-logistics

Řízení společnosti

Řízení a přístup k udržitelnosti

Ethics Policy and Code

Etický kodex

Customized industry solutions

Strategie udržitelného rozvoje Raben Group 2021-2025

Information security

Bezpečnost informací

Risk management

Řízení rizik

  • Ethics Policy and Code

    Etický kodex

Item 1 of 4
Výbor pro udržitelnost

Udržitelnost je bezesporu srdcem našeho podnikání a našich celkových závazků a tyto cíle jsou definovány na nejvyšší úrovni struktury skupiny. Raben Group má zřízen Výbor pro udržitelnost, kterému předsedá CEO, který se aktivně podílí na stanovování směrů a cílů udržitelnosti.
 

Výbor se schází čtvrtletně a do jeho působnosti patří:

  • podpora implementace revidované Strategie udržitelnosti, hodnocení strategií a plánů, KPI a cílů ESG,

  • rozhodování o cílech souvisejících s klimatem,
  • vytváření a schvalování iniciativ udržitelnosti.
Raben Group

V Raben Group poskytujeme našim zaměstnancům a dalším zúčastněným stranám příležitost vyjádřit své obavy prostřednictvím platformy na našich webových stránkách.

Pokud by se mohli cítit nepříjemně, kdyby by na problém upozornili prostřednictvím svého nadřízeného nebo přes personální oddělení, mohou využít platformu, která zaručuje ochranu před viktimizací, obtěžováním nebo právními kroky proti nim.

Byli jste svědkem protiprávného jednání nebo jednání v rozporu s našim etickým kodexem, nebo máte pocit, že vzniklá situace není v pořádku?

Dejte nám vědět!

Nahlaste to – i anonymně

INFORMOVÁNÍ O NEKAlÝCH PRAKTIKÁCH (WHISTLEBLOWING)

mesh
V roce 2021 provedla skupina Raben Group analýzu klimatického scénáře

V roce 2021 provedla skupina Raben Group analýzu klimatického scénáře.

Cílem procesu bylo informovat o identifikaci a hodnocení rizik a příležitostí souvisejících s klimatem a dodržovat doporučení pracovní skupiny pro finanční zveřejňování související s klimatem (TCFD).

Skupina spojila 2 scénáře, které představují věrohodné, ale rozdílné výsledky, pokud jde o globální emisní cesty a výsledný průměrný nárůst teploty: scénář o 1,5 °C a scénář o 4 °C.